Adatkezelési tájékoztató

a Develor Tanácsadó Zrt. Hírlevél Szolgáltatásához

Bevezető

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Develor Tanácsadó Zrt. (továbbiakban: Develor) elektronikusan küldött Hírlevelével kapcsolatos személyes adatkezelésére vonatkozik.

A Hírlevél küldő a Develor ingyenes szolgáltatása (a továbbiakban Hírlevél Szolgáltatás), a hírlevelek kiküldésének gyakorisága eseti.

Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki adatainak megadásával jogosulttá vált a Hírlevél Szolgáltatás igénybevételére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hírlevélre történő feliratkozás nem biztosíték arra, hogy minden, számára fontos információt hírlevél formájában megkap.

A jelen Adatkezelés Tájékoztató megismerése után a Develor hírlevelére történő regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Develor ezen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Az adatkezelés elvei

A Hírlevél Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a Develor a Felhasználó magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kezeli. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi hatályos jogszabályok alapján került meghatározásra:

  • 2011. évi CXII. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2008. évi XLVIII. tv. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2001. évi CVIII. tv. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 1998. évi VI. tv. Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
  • 1995. évi CXIX. tv. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

A Develor kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozáskor hozzájárulását adta.
A Develor annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. A Develor rendelkezik az 2011. évi CXII. törvény 7.§-ában meghatározott olyan technikai eszközökkel, amelyek az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen védik.
Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az adatkezelés célja

A Develor Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének célja a Felhasználó részére hírlevél küldése az e célból regisztrált Felhasználók részére, tájékoztatás az Develor vállalatával, szolgáltatásaival, speciális ajánlataival, valamint rendezvényeivel kapcsolatos aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok felvétele és kezelése a Hírlevél Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a hírlevélre történő regisztráció alkalmával, a jelölőnégyzet kitöltésével ad meg.

Kezelt adatok köre

A Develor Hírlevél Szolgáltatása kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.
A Develor által a Hírlevél Szolgáltatás során kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, és reklámszabályok, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§- a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény határozzák meg.

A Develor a Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban kizárólag a Felhasználó nevét, hozzájáruló nyilatkozatát, és e-mail címét valamint a feliratkozás dátumát kezeli. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
A Develor a Hírlevél Szolgáltatás működtetése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult a Develortól tájékoztatást kérni a Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. postai vagy az info.hungary@develor.com elektronikus címen. A Felhasználó kérelmére a Develor tájékoztatást ad a Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Develor a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

Kezelt adatok módosítása

A Felhasználó az adatkezelés során bármikor ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását a 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. postai vagy az info.hungary@develor.com elektronikus címen. A Develor a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül végrehajtja a Felhasználó által kért helyesbítést, módosítást, illetve változtatást.

Statisztikai adatok

A Hírlevél Szolgáltatás tartalmaz olyan kapcsolódási pontokat, amelyek átvezetnek a Develor weboldalára (www.develor.hu). Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Develor weboldalának böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Develor kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.  A Develor által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

Adatkezelés időtartama

A Develor a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a hírlevél küldése céljából korábban megadott felhasználói személyes adatokat.
A Develor minden általa kiküldött hírlevélben biztosítja az azonnali leiratkozás lehetőségét a Felhasználónak a Hírlevél alján feltüntetett linkkel, amelyre való kattintás az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül.

Felhasználó a fenti lehetőségen kívül a saját adataira vonatkozó törlési igényét e-mailben az info.hungary@develor.com címre is jelezheti.

A Develor a Hírlevél Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűntével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján rendszeréből a törlési igény beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli, az adatkezelést megszünteti.

Adattovábbítás

A Develor a Hírlevél Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére automatikusan nem továbbítja, személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, és
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Develor köteles a kérelmet a benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt. az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. A kérelem elutasítása esetén a Develor írásban, a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában megindokolja a döntését.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a Develor a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a 2011. évi CXII. törvény 22. §-a alapján az érintett bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége

A Develor fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

Az adatkezelővel kapcsolatos adatok

Cégnév: Develor Tanácsadó Zrt.
Székhely – levelezési cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adószám: 13265694-2-42
Cégjegyzék szám: 01-10-045069
Weboldal nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info.hungary@develor.com

Telefonos elérhetőség: +36 1 413 7990